Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Hans Georg Gadamer: l'ésser que pot ser comprès és llenguatge

L'aspecte universal de l'hermenèutica.

La nostra reflexió ha estat guiada per la idea que el llenguatge és un centre en què es reuneixen el jo i el món, o millor, en el que ambdós apareixen en la seva unitat originària. Hem elaborat també el mode com es representa aquest centre especulatiu del llenguatge com un succeir finit enfront de la mediació dialèctica del concepte. En tots els casos que hem analitzat, tant en el llenguatge de la conversa com en el de la poesia i en el de la interpretació, s'ha fet patent l'estructura especulativa del llenguatge, que consisteix no a ser còpia de quelcom que està donat amb fixesa, sinó en un accedir al llenguatge en què s'anuncia un tot de sentit. Això ens havia acostat a la dialèctica antiga perquè tampoc en ella es donava una activitat metodològica del subjecte, sinó un fer de la cosa mateixa, fer que el pensament «pateix». Aquest fer de la cosa mateixa és el vertader moviment especulativa que capta al parlant. Ja hem rastrejat el seu reflex subjectiu en el parlar. Ara estem en condicions de comprendre que aquest gir del fer de la cosa mateixa, de l'accés del sentit al llenguatge, apunta a una estructura universal-ontològica, a la constitució fonamental de tot allò cap al que pot tornar-se la comprensió. L'ésser que pot ser comprès és llenguatge. El fenomen hermenèutic torna aquí la seva pròpia universalitat a la constitució òntica d'allò que s'ha comprès quan determina aquesta en un sentit universal com a llenguatge, i quan entén la seva pròpia referència al que és com a interpretació. Per això no parlem només d'un llenguatge de l'art, sinó també d'un llenguatge de la natura, i fins i tot del llenguatge de la coses.

______________________________________________

Verdad y método, Sígueme, Salamanca 1977, p.567-568.
 
 

Versión en castellano

Hans Georg Gadamer: el ser que puede ser comprendido es lenguaje

El aspecto universal de la hermenéutica.

Nuestra reflexión ha estado guiada por la idea de que el lenguaje es un centro en el que se reúnen el yo y el mundo, o mejor, en el que ambos aparecen en su unidad originaria. Hemos elaborado también el modo como se representa este centro especulativo del lenguaje como un acontecer finito frente a la mediación dialéctica del concepto. En todos los casos que hemos analizado, tanto en el lenguaje de la conversación como en el de la poesía y en el de la interpretación, se ha hecho patente la estructura especulativa del lenguaje, que consiste no en ser copia de algo que está dado con fijeza, sino en un acceder al lenguaje en el que se anuncia un todo de sentido. Esto nos había acercado a la dialéctica antigua porque tampoco en ella se daba una actividad metodológica del sujeto, sino un hacer de la cosa misma, hacer que el pensamiento «padece». Este hacer de la cosa misma es el verdadero movimiento especulativo que capta al hablante. Ya hemos rastreado su reflejo subjetivo en el hablar. Ahora estamos en condiciones de comprender que este giro del hacer de la cosa misma, del acceso del sentido al lenguaje, apunta a una estructura universal-ontológica, a la constitución fundamental de todo aquello hacia lo que puede volverse la comprensión. El ser que puede ser comprendido es lenguaje. El fenómeno hermenéutico devuelve aquí su propia universalidad a la constitución óntica de lo comprendido cuando determina ésta en un sentido universal como lenguaje, y cuando entiende su propia referencia a lo que es como interpretación. Por eso no hablamos sólo de un lenguaje del arte, sino también de un lenguaje de la naturaleza, e incluso del lenguaje de la cosas.

______________________________________________

Verdad y método, Sígueme, Salamanca 1977, p.567-568.

 

 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.