Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Celia Amorós: sobre el patriarcat

La ideologia patriarcal és precisament no-pensament sobre la dona. No es tracta que sigui un pensament fals, sinó d'un no-pensament, com ho és el racisme en l'anàlisi de J.P. Sartre. Axiomes racistes tals com «l'indígena és mandrós» -i que en un context d'explotació colonial serien enunciats analítics, en el sentit que un nen, quan els aprèn, aprèn el seu significat al mateix temps que «el seu valor de veritat;»- no pot dir-se que siguin ni hagin estat mai un pensament: el pensament, íntimament unit al projecte pràctic de la llibertat, és, en l'acció, clau de desxiframent, problemàtica i sempre discutible, de l'acció mateixa [...] Si els axiomes racistes van néixer amb el sistema colonial mateix -no es va constituir aquest a conseqüència que es fessin experiments previs sobre el mandrosos o com n'eren de diligents els indígenes-, els misògins són tan vells com el patriarcat i s'han transformat fins i tot molt menys que les diverses modalitats que històricament aquest ha revestit i revesteix. Són, més que enunciats en què s'afirmaria quelcom sobre quelcom, d'algú o «algunes», senyals autodesignadores que vindrien a dir: «tu ets dels els nostres i estàs en el nostre pacte, veritat que ens entenem?, què sabem, a ‘priori', de què parlem? El de menys és a dir quelcom sobre els colonitzats o sobre les dones (ni tan sols se'ls problematitza com a objectes d'un discurs en què hi hauria quelcom que discutir). [...] Precisament per això, aquestes frases, tòpics o llocs comuns, es repeteixen fins a l'infinit: formen part de les regles pràctiques de constitució dels pactes serials així com de la configuració del talps de referència que els és correlativa.

«Amb les dones ja se sap». «Se»: és a dir, aquest saber és patrimoni genèric dels mascles i es pretén producte de la seva experiència pràctica. Se sap ja, és a dir, no hi ha res de què informar-se, res a aprendre ni res que comunicar-se..

Les dones tenim encara molt que pensar i donar que pensar per sortir del lloc del no-pensat. Del lloc del no-reconeixement, de la no-reciprocitat, per tant, de la violència. El feminisme, com tot procés emancipador, és font de pensament interpretatiu, subministra noves claus de desxiframent d'allò real en tant que és un projecte de reconstrucció de la realitat social sobre la base de nous i insòlits pactes.... Pactes on el que pacta- i, per tant, allò que s'ha exclòs com a subjecte actiu del pacte- no fossin les pròpies dones com genèric. Una societat, en suma, no constituïda per pactes patriarcals...

____________________________________________

C. Amorós, Notas para una teoría nominalista del patriarcado, en «Asparkía. Investigacion feminista», 1 (1992); citat segons G. De Martino y M. Bruzzese, Las filósofas, Cátedra-Universitat de València-Instituto de la mujer, Madrid 1996, p. 574-575.

  

 
 

Versión en castellano

Celia Amorós: sobre el patriarcado

La ideología patriarcal es precisamente no-pensamiento acerca de la mujer. No se trata de que sea un pensamiento falso, sino de un no-pensamiento, como lo es el racismo en el análisis de J.P. Sartre. Axiomas racistas tales como «el indígena es perezoso» -y que en un contexto de explotación colonial serían enunciados analíticos, en el sentido de que un niño, cuando los aprende, aprende su significado al mismo tiempo que «su valor de verdad»- no puede decirse que sean ni hayan sido jamás un pensamiento: el pensamiento, íntimamente unido al proyecto práctico de la libertad, es, en la acción, clave de desciframiento, problemática y siempre discutible, de la acción misma [...] Si los axiomas racistas nacieron con el sistema colonial mismo -no se constituyó éste a consecuencia de que se hicieran experimentos previos acerca de lo perezosos o lo diligentes que eran los indígenas-, los misóginos son tan viejos como el patriarcado y se han transformado incluso mucho menos que las diversas modalidades que históricamente éste ha revestido y reviste. Son, más que enunciados en los que se afirmaría algo acerca de algo, de aguien o «álguienes», guiños autodesignadores que vendrían a decir: «tú eres de los nuestros y estás en nuestro pacto, ¿verdad que nos entendemos?, ¿qué sabemos, a priori, de qué hablamos? Lo de menos es decir algo sobre los colonizados o sobre las mujeres (ni siquiera se los problematiza como objetos de un discurso en el que habría algo que discutir). [...] Precisamente por ello, estas frases, tópicos o lugares comunes, se repiten hasta el infinito: forman parte de las reglas prácticas de constitución de los pactos seriales así como de la configuración del topos de referencia que les es correlativa.

«Con las mujeres ya se sabe». «Se»: es decir, ese saber es patrimonio genérico de los varones y se pretende producto de su experiencia práctica. Se sabe ya, es decir, no hay nada de qué informarse, nada que aprender ni nada que comunicarse..

Las mujeres tenemos todavía mucho que pensar y dar que pensar para salir del lugar de lo no-pensado. Del lugar del no-reconocimiento, de la no-reciprocidad, por tanto, de la violencia. El feminismo, como todo proceso emancipador, es fuente de pensamiento interpretativo, suministra nuevas claves de desciframiento de lo real en tanto que es un proyecto de reconstrucción de la realidad social sobe la base de nuevos e insólitos pactos.... Pactos donde lo pactado- y, por ende, lo excluido como sujeto activo del pacto- no fueran las propias mujeres como genérico. Una sociedad, en suma, no constituida por pactos patriarcales...

____________________________________________

C. Amorós, Notas para una teoría nominalista del patriarcado, en «Asparkía. Investigacion feminista», 1 (1992); citado según G. De Martino y M. Bruzzese, Las filósofas, Cátedra-Universitat de València-Instituto de la mujer, Madrid 1996, p. 574-575.

 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.