Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Gottfried Wilhelm Leibniz: dos grans principis i dues classes de veritats

31 Els nostres raonaments estan fundats sobre dos grans principis, el de contradicció, en virtut del qual jutgem fals el que implica contradicció, i vertader el que és oposat o contradictori a la falsedat. (Teodicea, § 44,169).

32 I el de raó suficient, en virtut del qual considerem que no podria trobar-se cap fet vertader o existent, ni cap Enunciació vertadera, sense que hi hagi una raó suficient perquè sigui així i no d'una altra manera. Encara que aquestes raons en la major part dels casos no poden ser conegudes per nosaltres. (Teodicea, § 44,196).

33 Hi ha dues classes de veritats: les de Raonament i les de Fet. Les veritats de Raonament són necessàries, i el seu oposat és impossible, i les de Fet són contingents i el seu oposat és possible. Quan una veritat és necessària, es pot trobar la seva raó per mitjà d'anàlisi, resolent-la en idees i veritats més simples, fins que s'arriba a les primitives. (Teodicea, § 170,174,189,280-282,367; Resum, obj. 3).

34 Així és com els Matemàtics redueixen els Teoremes d'especulació i els Cànons de pràctica per mitjà de l'Anàlisi a les Definicions, Axiomes i Preguntes.

35 Hi ha, finalment, idees simples la definició de les quals no pot donar-se; hi ha també Axiomes i Preguntes o, en una paraula principis primitius que no poden ser provats i que no necessiten del; i són les Enunciacions idèntiques, l'oposat de les quals conté una contradicció expressa.

36 Però la raó suficient ha de trobar-se també en les veritats contingents o de fet, és a dir, en la sèrie de les coses que es troben repartides per l'univers de les criatures; en la qual la resolució en raons particulars podria arribar a un detall sense límits a causa de la immensa varietat de les coses de la Natura i de la divisió dels cossos a l'infinit. Hi ha una infinitat de figures i de moviments presents i passats que entren a formar part de la causa eficient de la meva escriptura present, i hi ha una infinitat de petites inclinacions i disposicions de la meva ànima, presents i passades que entren a formar la causa final. (Teodicea, § 36, 37, 44, 45, 49, 52, 121, 122, 337, 340-344). [...]

38 I així la raó última de les coses ha d'estar en una substància necessària, en la qual el detall dels canvis no estigui sinó eminentment, com a l'origen: i això és el que anomenem Déu. (Teodicea §7)

39 Essent aquesta substància una raó suficient de tot aquest detall, el qual està enllaçat per tot arreu, no hi ha més que un Déu i aquest Déu és absolutament suficient.[...]

41 D'on se segueix que Déu és absolutament perfecte, no sent una altra cosa la perfecció sinó la magnitud de la realitat positiva, presa precisament, deixant a banda els limitis o límits en les coses que els tenen. I allí on no hi ha limitis, és a dir, en Déu, la perfecció és absolutament infinita. (Teodicea, §22. Prefaci, §4) [...]

43. També és veritat que en Déu radica no sols l'origen de les existències, sinó també el de les essències, en tant que reals, o del que de real hi ha en la possibilitat. I això és així perquè l'Enteniment de Déu és la regió de les veritats eternes, o de les idees que depenen, i que sense Ell no hi hauria res real en les possibilitats, i no sols res d'existent, sinó tampoc res de possible.(Teodicea, § 20).

44. Perquè és necessari que si hi ha una realitat en les Essències o possibilitats, o bé en les veritats eternes, aquesta realitat estigui fonamentada en quelcom existent i actual; i, per consegüent, en l'existència del Ser necessari, en el qual l'Essència implica l'Existència, o al qual basta ser possible per ser Actual. (Teodicea, §184-189, § 335) [...]

_________________________________________________

Monadologia (Orbis, Barcelona 1983, selecció dels paràgrafs 31-44).
 
 
 
 
 
 

Versión en castellano

Gottfried Wilhelm Leibniz: dos grandes principios y dos clases de verdades

31 Nuestros razonamientos están fundados sobre dos grandes principios, el de contradicción, en virtud del cual juzgamos falso lo que implica contradicción, y verdadero lo que es opuesto o contradictorio a lo falso. (Teodicea, § 44,169).

32 Y el de razón suficiente, en virtud del cual consideramos que no podría hallarse ningún hecho verdadero o existente, ni ninguna Enunciación verdadera, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo. Aunque estas razones en la mayor parte de los casos no pueden ser conocidas por nosotros. (Teodicea, § 44,196).

33 Hay dos clases de verdades: las de Razonamiento y las de Hecho. Las verdades de Razonamiento son necesarias, y su opuesto es imposible, y las de Hecho son contingentes y su opuesto es posible. Cuando una verdad es necesaria, se puede hallar su razón por medio de análisis, resolviéndola en ideas y verdades más simples, hasta que se llega a las primitivas. (Teodicea, § 170,174,189,280-282,367; Resumen, obj. 3).

34 Así es como los Matemáticos reducen los Teoremas de especulación y los Cánones de práctica por medio del Análisis a las Definiciones, Axiomas y Preguntas.

35 Hay, por último, ideas simples cuya definición no puede darse; hay también Axiomas y Preguntas o, en una palabra principios primitivos que no pueden ser probados y que no necesitan de el; y son las Enunciaciones idénticas, cuyo opuesto contiene una contradicción expresa.

36 Pero la razón suficiente debe hallarse también en las verdades contingentes o de hecho, es decir, en la serie de las cosas que se hallan repartidas por el universo de las criaturas; en la cual la resolución en razones particulares podría llegar a un detalle sin límites a causa de la inmensa variedad de las cosas de la Naturaleza y de la división de los cuerpos al infinito. Hay una infinidad de figuras y de movimientos presentes y pasados que entran a formar parte de la causa eficiente de mi escritura presente, y hay una infinidad de pequeñas inclinaciones y disposiciones de mi alma, presentes y pasadas que entran a formar la causa final. (Teodicea, § 36, 37, 44, 45, 49, 52, 121, 122, 337, 340-344). [...]

38 Y así la razón última de las cosas debe estar en una substancia necesaria, en la cual el detalle de los cambios no esté sino eminentemente, como en su origen: y esto es lo que llamamos Dios. (Teodicea §7)

39 Siendo esta substancia una razón suficiente de todo este detalle, el cual está enlazado por todas partes, no hay más que un Dios y este Dios basta.[...]

41 De donde se sigue que Dios es absolutamente perfecto, no siendo otra cosa la perfección sino la magnitud de la realidad positiva, tomada precisamente, dejando aparte los limites o lindes en las cosas que los tienen. Y allí donde no hay limites, es decir, en Dios, la perfección es absolutamente infinita. (Teodicea, §22. Prefacio, §4) [...]

43. También es verdad que en Dios radica no sólo el origen de las existencias, sino también el de las esencias, en tanto que reales, o de lo que de real hay en la posibilidad. Y esto es así porque el Entendimiento de Dios es la región de las verdades eternas, o de las ideas que dependen, y que sin Él no habría nada real en las posibilidades, y no sólo nada de existente, sino tampoco nada de posible.(Teodicea, § 20).

 

44. Porque es necesario que si hay una realidad en las Esencias o posibilidades, o bien en las verdades eternas, esta realidad esté fundamentada en algo existente y actual; y, por consecuencia, en la existencia del Ser necesario, en el cual la Esencia implica la Existencia, o al cual basta ser posible para ser Actual. (Teodicea, §184-189, § 335) [...]

_________________________________________________

Monadología (Orbis, Barcelona 1983, selección de los párrafos 31-44).

 

 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.