Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

EL LLENGUATGE DE LA GLOBALITZACIÓ
Peter Marcuse

El llenguatge de la globalització es mereix una atenció especial. Per començar, la paraula "globalització" és en si un terme buit de concepte i precisió en la seva ús quotidià: és un simple catàleg de tot el que pugui sonar a novetat, diguem des de 1970, ja siguin els avanços en la tecnologia de la informació, l’ús generalitzat del transport, l’especulació financera, el creixent fluix internacional del capital, la disneyficación de la cultura, el comerç massiu, l’escalfament global, l’enginyeria genètica, el poder de les empreses multinacionals, la nova divisió i mobilitat internacional del treball, la minva del poder dels estats nació o el postmodernisme o post Fordismo.

El tema va més enllà del mer ús indegut de les paraules: intel·lectualment, l’ambigüitat en l’utilització del terme entela qualsevol intent de distingir la causa de l’efecte, a l’hora d’analitzar el que s’està fent, el perquè s’està fent, qui ho està fent, a qui s’ho està fent, i les seves conseqüències.

Políticament, el mistificat i ambigu ús del terme permet la seva conversió en quelcom amb vida pròpia, convertint-ho en una força, un fetitxe amb una existència independent, aliena a la voluntat dels éssers humans, irresistible i inexorable.

La falta de precisió en la seva ús també menyscaba altres elements del debat de la globalització, amb conseqüències tant analítiques com polítiques. Permetin-me exposar algunes d’aquestes àrees problemàtiques i suggerir algunes importants distincions.

En primer lloc, i a propòsit del concepte de la globalització en si, vaga reiterar en aquestes pàgines que la globalització no és cap novetat, sinó una particular sort de capitalisme, una expansió de les relacions capitalistes tant en extensió (geogràfica) com en calat (penetrant cada cop en més aspectes de la vida humana).

Però hi ha dos aspectes dispars en el desenvolupament de les relacions capitalistes des de 1970 que sovint es fiquen en el mateix sac sota la rúbrica de la globalització, quan resulta crucial, tant per a l’anàlisi com per a l’estratègia política, dissociar els avanços tecnològics de la concentració global del poder econòmic, i, al mateix temps, estudiar el mode en què la seva conjunció ha transformat les relacions de classe.

El vincle entre els avanços tecnològics i la concentració del poder econòmic no és quelcom irremissible. La computerització, l’agilització de les comunicacions, mercè als avanços en la tecnologia de la informació, la capacitat d’exercir i irradiar el control des d’un centre als cinc continents, la creixent rapidesa i eficàcia del transport (tant de persones com de béns), les facilitats de flexibilitat de la producció, i l’automatització de les tasques rutinàries són de facto essencials per a l’augment substancial de la concentració del poder econòmic del que avui som testimoni.

Però els dits avanços tecnològics es podrien utilitzar de diversos altres modes (encara que és possible que, de crear-se per a altres fins, és possible que donessin resultats ben distints). Els avanços en la tecnologia podrien traduir-se que la mateixa quantitat de béns útils i serveis es poguessin produir amb un menor esforç o que, amb el mateix esforç, es pogués produir més.

En qualsevol dels casos, tots sortiríem guanyant, ja que o ben treballaríem menys, o ben tindríem més. Aquest no és el mode en què discorren les coses, i no precisament perquè la tecnologia no es preste a altres fins, sinó perquè està governada i ben lligada per aquells que detenen el poder per incrementar i concentrar el seu poder.

S’ha utilitzat per capgirar l’equilibri del poder entre les classes. Aquest és el fet a què s’ha de prestar atenció i no a la tecnologia en si.
La discriminació entre la globalització de la tecnologia i la globalització del poder és crítica, no sols analítica sinó políticament també, a l’hora de plantejar la qüestió de quines altres possibilitats podrien sorgir de la seva efectiva separació.

Haguéssim de parlar de l’actual combinació de la globalització de la tecnologia i la globalització del poder com l’autèntica globalització. Els detractors de les oneroses conseqüències de la vertadera globalització, tant des de la perspectiva de l’esquerra com des de la liberal, discrepen quant al mode de respondre a ella.

El lema de Seattle respecte a l’Organització Mundial del Comerç (OMC) - "Rectificat o Repudiat" - i el suggeriment equivalent a Washington, a l’abril, respecte al Fons Monetari Internacional (FMI) i el Banc Mundial - "Retallar-ho o Enfonsar-ho" - i les qüestions pertinents de si desitgem asseure’ns en una taula de negociacions, o en alguna altra taula distinta, o en cap taula en absolut, demostren l’ambivalència regnant quant als objectius.

Els temes són realment complexos. Però la plena conscienciació que una globalització alternativa és, si més no, concebible hagués de constituir una part important del debat sobre els objectius; parlar de la vertadera globalització actual pot contribuir a l’obertura d’una gamma de possibilitats més ampli.

De la mateixa manera, les freqüents referències al reduït o dissipat poder dels estats nació per controlar la globalització mereix certa claredat conceptual i lingüística. El mite de la incapacitat de l’estat per a l’actuació mediatitzar l’anàlisi intel·ligent del que actualment succeeix.

La importància de l’actuació de l’estat en el funcionament del sistema capitalista del món industrialitzat va en augment, no en declivi, conforme el sistema es va propagant universalment. Si els estats no controlen el moviment del capital i els béns, no és perquè no puguin fer-ho sinó perquè no els convé - és una abdicació del poder de l’estat i no l’absència de tal poder.

La mateixa importància que els interessos comercials internacionals concedeixen a l’OMC, als acords sobre aranzels, a la imposició estatal dels drets contractuals i a la protecció dels interessos sobre la propietat intel·lectual, demostren la continuïtat, quan no la creixent importància, de l’estat nació.

És més, un important factor de fetitxització sovint s’apodera de la mateixa utilització del terme "estat", amb una determinada inclinació política. Podria denominar-se "la fal·làcia de l’estat homogeni" i apareix en formulacions tals com les que al·ludeixen al "estat competitiu" (o, en el meu propi camp, la constant crida a la "competitivitat entre les ciutats") o entre els beneficis, o al perjudici dels "estats" del Nord o del Sud.

Els estats i les ciutats estan internament dividits; la qual cosa és bo per a un grup, classe o altres interessos implicats en un estat o ciutat poden tenir influències diverses en els altres. Els governs tenen, de fet, un cert grau d’autonomia i, en aquest delimitat sentit, es pot parlar dels estats o les ciutats com a actors amb els seus respectius interessos, més concretament, els dels seus dirigents polítics i la seva burocràcia - o més generalment, els del règim vigent; però és més cert encara que els governs responen a múltiples interessos i que els interessos particulars normalment predominen en el programa d’actuació de la majoria d’ells.

El discurs del "interès nacional" sovint serveix per vetllar molt determinats interessos; parlar dels estats com si representessin a tota la ciutadania només enterboleix la realitat.

En aquest sentit, parlar de la supremacia d’EE.UU. en la política internacional, encara que important en cert sentit, requereix una clara distinció entre aquells que s’alternen en la política dels EE.UU. i aquells que es veuen exclosos de la seva formació.

El mateix afecta, com quedava palès en els debats de Seattle, a altres països en què els ciutadans dels països del Sud mostraven el seu rotund rebuig a les postures adoptades pels seus governs. Si aquesta disparitat entre un estat i els seus ciutadans és transcendental en el que concerneix a l’actuació política i oficial de l’estat, ho és encara mes pel que fa a la representació econòmica.

Aquells que representen als estats en les negociacions econòmiques multilaterals no estan representat cap conjunt homogeni d’interessos econòmics nacionals; l’homogeneïtat pot considerar-se més aviat una característica dels interessos contemplats a la taula de negociacions, és a dir, grups empresarials i interessos financers que, encara que difereixin basant-se en el sector, són molt semblants en la seva natura de classe.

La divisió primordial no es dóna entre els estats, sinó entre les classes; l’homogeneïtat no es dóna dins els estats, sinó dins les classes. Altres expressions del llenguatge en el debat de la globalització, malgrat provenir dels seus proponents, normalment s’introdueixen en l’argot de mà dels propis crítics i solapa la realitat del que està ocorrent.

El "capital humà", per exemple, és un tortuós revoltim de significats: parlar de "aptituds laborals", ho posa en el seu degut context. La "governabilitat" és un eufemisme per al menyscabament del govern i hagués de considerar-se com a tal.

La "inversió" pot significar l’expansió de la capacitat productiva o, simplement, la mera especulació. Els mercats "lliures", igual que l’educació pública, no estan exempts de costos; el terme real és el de "mercats privats", que serveixen per limitar, més que per expandir, la majoria dels conceptes de la llibertat humana.

La "reforma", faltaria més, significa la privatització en la seva ús mediàtic. La indiscriminada utilització del terme "serveis del productor", desposseeix al terme "productor" de tot el seu significat social.

El material imprès no hagués de ser catalogat com un "servei del productor", atès que els impressors són treballadors que manegen màquines, no "proveïdors de serveis", i tampoc els corredors de bossa haguessin de ser denominats productors, si és que volem que el terme conservi algun sentit real.

Aquestes no són meres qüestions terminològiques. Encara no s’ha aconseguit el consens entre els diversos grups que intenten fer front als mals derivats de l’autèntica globalització. Els objectius més modestos simplement inviten a la participació i a la transparència, les perspectives més marcadament liberals pretenen la reestructuració del sistema de les institucions globals i la regulació; la perspectiva radical abraça ambdues propostes per a l’eliminació total de les institucions globals o aconseguir la seva substitució per un sistema de relacions econòmiques i polítiques completament diferent, tant dins els estats nació com entre els estats.

El debat després de Seattle no s’ha unificat entorn d’unes determinades reivindicacions pragmàtiques en l’àmbit nacional, tals com l’exigència al Congrés dels EE.UU., als representants comercials dels EE.UU, a la seva delegació a l’ONU, o als representants dels seus organismes i agències internacionals. Un gran nombre de col·lectius i multitud de ciutadans es baten amb la complexitat dels problemes a l’hora de formular els objectius, les plataformes, i les demandes d’actuació específiques.

Les demandes coincidents amb una determinada perspectiva no tenen perquè divergir d’un altre tipus de perspectives; ambdós tipus d’objectius i les discrepàncies existents entre ells, a més de l’estratègia i les tàctiques, requereixen una major recapacitació i aclariment.

Aquesta falta de claredat en el llenguatge pot propiciar la formació de coalicions, a curt termini, però les aliances sòlides i estables es basen en la plena entesa mútua. L’acurada discriminació entre la globalització tecnològica i la globalització del poder, mantenir el concepte de la globalització alternativa sobre la taula, desmuntar el mite de la incapacitat de l’estat i la fal·làcia de l’estat homogeni, i, reparar en les trampes de l’Orwellià llenguatge de la globalització, pot tot això contribuir a la consumació d’un acord tant respecte d’això dels objectius a curt termini com al subsegüent curs d’acció.
 PETER MARCUSE, El llenguatge de la globalització.

 
 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.