Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Plató: les formes de govern

Estranger - Digues, doncs, que dels tres règims polítics el mateix és tant terriblement difícil com el més fàcil de suportar.

Jove Sòcrates- Com dius?

Estranger- El que vull dir és només que la monarquia, el govern exercit per pocs homes i l’exercit per molts són, precisament, els tres règims polítics que esmentem al començament d’aquest discurs que ha desbordat el seu camí com un torrent.

Jove Sòcrates- Aquests eren els tres, en efecte.

Estranger- I si ara seccionem en dos cadascun d’ells, en tindrem sis, després d’haver discernit al règim recte i haver-lo posat a banda d’aquests com el setè.

Jove Sòcrates- Com?

Estranger- De la monarquia resultaven -dèiem- el govern real i la tirania; del govern exercit pels qui no són gaires, per la seva banda, corresponen l’aristocràcia, el nom de la qual és de bons auspicis, i l’oligarquia. I, finalment, al govern exercit per molts el consideràvem abans simple, anomenant-lo «democràcia», però ara, en canvi, també a ell hem de considerar-lo doble.

Jove Sòcrates- Com és això? I de quina manera ho dividirem?

Estranger- D’un que no difereix dels altres, encara que el nom d’aquesta engloba ja un doble significat. Però el governar conforme a lleis i el fer-ho contra les lleis es dóna tant en aquest com en els restants règims.

Jove Sòcrates- Així és, en efecte.

Estranger- Per cert, en el moment en què estàvem buscant el règim polític recte, aquest tall no ens era d’utilitat, tal com abans ho demostrem. Però, un cop que a aquell l’exceptuem i considerem forçosos als altres, el fet que en aquests es doni la il·legalitat i la legalitat permet seccionar en dues porcions cadascun d’ells.

Jove Sòcrates- Així sembla, en virtut dels arguments que acabes d’exposar.

Estranger- La monarquia, llavors, quan està junyida al jou d’aquests bons escrits als que anomenem lleis, és, dels sis règims, el millor de tots; sense llei, en canvi, és la més difícil i la més dura de suportar.

Jove Sòcrates- Molt possible.

Estranger- Quant al govern exercit pels qui no són gaires, així com allò que és poc es troba en el mig entre un i múltiple, el considerem, de la mateixa manera, intermedi entre ambdós extrems. Per la seva banda, al govern exercit per la multitud el considerem feble en tot aspecte i incapaç de res gran, ni bo ni dolent, en comparació amb els altres, perquè en ell l’autoritat està distribuïda en petites parcel·les entre nombrosos individus. Per tant, de tots els règims polítics que són legals, aquest és el pitjor, però de tots els que no observen les lleis és, al contrari, el millor. I, si tots manquen de disciplina, és preferible viure en democràcia, però si tots són ordenats, de cap mode ha de viure’s en ella, sinó que de lluny serà molt millor viure en el primer, si s’exceptua el setè. A aquest, en efecte, no hi ha dubte que cal posar-ho a banda -com a un déu enfront dels homes- de tots els altres règims polítics.

Jove Sòcrates- És evident que així són les coses; procedim, doncs, del mode que dius.

Estranger- Per tant, als qui participen en tots aquests règims polítics, excepció feta de l’individu que posseeix la ciència, cal excloure’ls, atès que no són polítics sinó sediciosos i, ja que presideixen les més grans fantasmagories, són ells mateixos fantasmes i, per ser els més grans imitadors i entabanadors, són els més grans sofistes d’entre els sofistes.

___________________________________________

Traducció catalana de Político, 302c-303c. (Gredos, Madrid 1988, p.598-600).
 
 
Esquema dels set règims polítics (sis models imitatius i un model perfecte)
 
Imperfecte   1- Un: tirania 4- molts: democàcia
2- pocs: oligarquia 5- pocs: aristocràcia
3- molts democracia 6- un: regne
 

Perfecte

 

  7- govern del polític-filòsof, per sobre de la llei
 
 
 

Versió en castellà

Platón: las formas de gobierno


Extranjero- Di, pues, que de los tres regímenes políticos el mismo es tanto terriblemente difícil como el más fácil de soportar.
Joven Sócrates- ¿Cómo dices?
Extranjero- Lo que quiero decir es sólo que la monarquía, el gobierno ejercido por pocos hombres y el ejercido por muchos son, precisamente, los tres regímenes políticos que mencionamos al comienzo de este discurso que ha desbordado su cauce como un torrente.
Joven Sócrates- Ésos eran los tres, en efecto.

Extranjero- Y si ahora seccionamos en dos cada uno de ellos, tendremos seis, tras haber discernido al régimen recto y haberlo puesto aparte de éstos como el séptimo.
Joven Sócrates- ¿Cómo?
Extranjero- De la monarquía resultaban -decíamos- el gobierno real y la tiranía; del gobierno ejercido por quienes no son muchos, por su parte, proceden la aristocracia, cuyo nombre es de buenos auspicios, y la oligarquía. Y, finalmente, al gobierno ejercido por muchos lo considerábamos antes simple, llamándolo «democracia», pero ahora, en cambio, también a él debemos considerarlo doble.

Joven Sócrates- ¿Cómo es eso? ¿Y de qué modo lo dividiremos?
Extranjero- De uno que no difiere de los demás, aunque el nombre de ésta encierra ya un doble significado. Pero el gobernar conforme a leyes y el hacerlo contra las leyes se da tanto en éste como en los restantes regímenes.
Joven Sócrates- Así es, en efecto.
Extranjero- Por cierto, en el momento en que estábamos buscando el régimen político recto, este corte no nos era de utilidad, tal como antes lo demostramos. Pero, una vez que a aquél lo exceptuamos y consideramos forzosos a los demás, el hecho de que en éstos se dé la ilegalidad y la legalidad permite seccionar en dos porciones cada uno de ellos.

Joven Sócrates- Así parece, en virtud de los argumentos que acabas de exponer.
Extranjero- La monarquía, entonces, cuando está uncida al yugo de esos buenos escritos a los que llamamos leyes, es, de los seis regímenes, el mejor de todos; sin ley, en cambio, es la más difícil y la más dura de sobrellevar.
Joven Sócrates- Muy posible.
Extranjero- En cuanto al gobierno ejercido por quienes no son muchos, así como lo poco se halla en el medio entre uno y múltiple, lo consideramos, del mismo modo, intermedio entre ambos extremos. Por su parte, al gobierno ejercido por la muchedumbre lo consideramos débil en todo aspecto e incapaz de nada grande, ni bueno ni malo, en comparación con los demás, porque en él la autoridad está distribuida en pequeñas parcelas entre numerosos individuos. Por lo tanto, de todos los regímenes políticos que son legales, éste es el peor, pero de todos los que no observan las leyes es, por el contrario, el mejor. Y, si todos carecen de disciplina, es preferible vivir en democracia, pero si todos son ordenados, de ningún modo ha de vivirse en ella, sino que de lejos será mucho mejor vivir en el primero, si se exceptúa el séptimo. A éste, en efecto, no cabe duda que hay que ponerlo aparte -como a un dios frente a los hombres- de todos los demás regímenes políticos.

Joven Sócrates- Es evidente que así son las cosas; procedamos, pues, del modo que dices.
Extranjero- Por lo tanto, a quienes participan en todos estos regímenes políticos, excepción hecha del individuo que posee la ciencia, hay que excluirlos, dado que no son políticos sino sediciosos y, puesto que presiden las más grandes fantasmagorías, son ellos mismos fantasmas y, por ser los más grandes imitadores y embaucadores, son los más grandes sofistas de entre los sofistas.

___________________________________________
Político, 302c-303c. (Gredos, Madrid 1988, p.598-600).

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.