Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

Alan F. Chalmers: el problema de la inducció

Segons l'inductivista ingenu, la ciència comença amb l’observació; l’observació proporciona una base segura sobre la qual es pot construir el coneixement científic, i el coneixement científic es deriva, mitjançant la inducció dels enunciats observacionals. En aquest capítol es criticarà la concepció inductivista de la ciència, posant en dubte el tercer d’aquests supòsits. Es posarà en dubte la validesa i la justificabilitat del principi d’inducció. Més endavant, en el capítol 3 es recusaran i refutaran els dos primers supòsits.

La meva versió del principi d’inducció diu així: «Si en una gran varietat de condicions s’observa una gran quantitat de A i tots els A observats, sense excepció, posseeixen la propietat B, llavors tots els A posseeixen la propietat B». Aquest principi, o quelcom molt semblant, és el principi bàsic en què es basa la ciència, si s’accepta la postura inductivista ingènua. A la vista d’això, una qüestió òbvia amb què s’enfronta l'inductivista és: «Com es pot justificar el principi d’inducció?». Això és, si l’observació ens proporciona un conjunt segur d’enunciats observacionals com a punt de partida (supòsit que hem de donar per assegut per al desplegament de l’argumentació d’aquest capitulo), per què el raonament inductiu condueix al coneixement científic fiable i fins i tot vertader? A l'inductivista se li obren dues vies d’acostament al problema per intentar respondre a aquesta qüestió. Podria tractar de justificar el principi apel·lant a la lògica, recurs que admetem francament, o podria intentar justificar el principi apel·lant a l’experiència, recurs que jeu en la base de tota la seva concepció científica. Examinem successivament aquestes dues possibilitats.

Les argumentacions lògiques vàlides es caracteritzen pel fet que, si la premissa de l’argumentació és vertadera, llavors la conclusió ha de ser vertadera. Les argumentacions deductives posseeixen aquest caràcter. El principi d’inducció estaria d’assegurança justificada si les argumentacions inductives també ho posseïssin, però no és així. Les argumentacions inductives no són argumentacions lògicament vàlides. No es dóna el cas que, si les premisses d’una inferència inductiva són vertaderes, llavors la conclusió hagi de ser vertadera. És possible que la conclusió d’una argumentació inductiva sigui falsa i que les seves premisses siguin vertaderes sense que això suposi una contradicció. Suposem, per exemple, que fins avui hagi observat una gran quantitat de corbs en una àmplia varietat de circumstàncies i que hagi observat que tots ells han estat negres i, basant-me en això, concloc: «Tots els corbs són negres». Aquesta és una inferència inductiva perfectament lícita. Les premisses d’aquesta inferència són un gran nombre d’enunciats del tipus: «Es va observar que el corb x era negre en el moment t» i considerem que tots eren vertaders. Però no hi ha cap garantia lògica de què el següent corb que observi no sigui rosa. Si aquest fora el cas, llavors «Tots els corbs són negres» seria fals. Això és, la inferència inductiva inicial, que era lícita en la mesura que satisfeia els criteris especificats pel principi d’inducció, hauria portat a una conclusió falsa, malgrat que totes les premisses de la inferència anessin vertaderes. No suposa cap contradicció lògica afirmar que tots els corbs observats han resultat ser negres i també que no tots els corbs són negres. La inducció no es pot justificar sobre bases estrictament lògiques.

Un exemple de la qüestió, més interessant encara que bastant truculent, el constitueix l’explicació de la història del gall dindi inductivista feta per Bertrand Russell. Aquest gall dindi va descobrir que, en el seu primer dematí a la granja avícola, menjava a les 9 del matí. No obstant això, sent com era un bon inductivista, no va treure conclusions precipitades. Va esperar fins que va recollir gran quantitat d’observacions del fet que menjava a les 9 del matí i va fer aquestes observacions en una gran varietat de circumstàncies, en dimecres i en dijous, en dies freds i calorosos, en dies plujosos i en dies assolellats. Cada dia afegia un nou enunciat observacional a la seva llista. A l’últim, la seva consciència inductivista es va sentir satisfeta i va efectuar una inferència inductiva per concloure: «Sempre menjo a les 9 del matí». Però, ai! es va demostrar de manera indubtable que aquesta conclusió era falsa quan, la vigília de Nadal, en comptes de donar-li l’àpat, li van tallar el coll. Una inferència inductiva amb premisses vertaderes ha portat a una conclusió falsa.

El principi d’inducció no es pot justificar simplement apel·lant a la lògica. Donat aquest resultat, semblaria que l’inductivista, segons el seu propi punt de vista, està ara obligat a indicar com es pot derivar de l’experiència el principi d’inducció. Com seria una derivació semblant? Probablement, seria quelcom així. S’ha observat que la inducció funciona en un gran nombre d’ocasions. Per exemple, les lleis de l’òptica, derivades per inducció dels resultats dels experiments de laboratori, s’han utilitzat en nombroses ocasions per dissenyar instruments òptics i aquests instruments han funcionat de mode satisfactori. Així mateix, les lleis del moviment planetari, derivades d’observacions de les posicions dels planetes, etc., s’han emprat amb èxit per predir eclipsis. Es podria ampliar aquesta llista amb informes d’explicacions i prediccions possibilitades per lleis i teories científiques derivades inductivament. D’aquesta manera, es justifica el principi d’inducció.

L’anterior justificació de la inducció és completament inacceptable, com ja demostrés David Hume a mitjan s. XVIII. L’argumentació que pretén justificar la inducció és circular ja que empra el mateix tipus d’argumentació inductiva la validesa del qual se suposa que necessita justificació. La forma de l’argumentació justificadora és la següent:

El principi d’inducció va funcionar amb èxit en l’ocasió x1

El principi d’inducció va funcionar amb èxit en l’ocasió x2

El principi d’inducció va funcionar amb èxit en l’ocasió x3
......

etcètera.

_______________________________________________

El principi d’inducció funciona sempre.

Aquí s’infereix un enunciat universal que afirma la validesa del principi d’inducció a partir de certa quantitat d’enunciats singulars que registren aplicacions amb èxit del principi en el passat. Per tant, l’argumentació és inductiva i, no es pot, perquè, utilitzar per justificar el principi d’inducció. No podem utilitzar la inducció per justificar la inducció. Aquesta dificultat, que va unida a la justificació de la inducció, ha estat denominada tradicionalment «el problema de la inducció».

Sembla, doncs, que l’inductivista ingenu impenitent té problemes. L’exigència extrema de què tot coneixement es derivi de l’experiència mitjançant regles d’inducció exclou el principi d’inducció, bàsic per a la postura inductivista.

A més de la circularidad que comporten els intents de justificar el principi d’inducció, el principi, tal com ho he establert, pateix d’altres desavantatges. Aquestes desavantatges procedeixen de la vaguetat i equivocitat de l’exigència que es realitzi un «gran nombre» d’observacions en una «àmplia varietat» de circumstàncies.

Quantes observacions constitueixen un gran nombre? Quantes vegades cal escalfar una barra de metall, deu vegades, cent vegades, abans que podem concloure que sempre es dilata en ser escalfada? Sigui quina sigui la resposta a aquesta qüestió, es poden presentar exemples que facin dubtar de la invariable necessitat d’un gran nombre d’observacions. Per il·lustrar aquesta qüestió, em referiré a la forta reacció pública en contra de la guerra nuclear que va seguir al llançament de la primera bomba atòmica a Hiroshima al final de la segona guerra mundial. Aquesta reacció es basava en la constatació que les bombes atòmiques originen destrucció i mort per onsevol i un enorme patiment humà. I, no obstant això, aquesta creença generalitzada es basava en una sola i dramàtica observació. De la mateixa manera, un inductivista molt tossut hauria de posar la seva mà al foc molts cops abans de concloure que el foc crema. En circumstàncies com aquestes, l’exigència d’un gran nombre d’observacions sembla inapropiada. En altres situacions l’exigència sembla més plausible. Per exemple, estaríem justificadament poc disposats a atribuir poders sobrenaturals a un endeví basant-nos en una sola predicció correcta. I tampoc seria justificable concloure una connexió causal entre fumar i el càncer de pulmó basant-nos en l’evidència d’un sol fumador empedreït que contregui la malaltia. Crec que està clar en aquests exemples que si el principi d’inducció ha de ser una guia del que es consideri una lícita inferència científica, llavors cal matisar amb certa atenció la clàusula del «gran nombre».

A més a més, la postura inductivista ingènua es veu amenaçada quan s’examina en detall l’exigència que s’efectuïn les observacions en una àmplia varietat de circumstàncies. Què s’ha de considerar com a variació significativa en les circumstàncies? Per exemple, quan s’investiga el punt d’ebullició de l’aigua és necessari variar la pressió, la puresa de l’aigua, el mètode d’escalfament i el moment del dia? La resposta als dos primers suggeriments és «sí» i a les dues segones «no». Però, en què ens basem per donar aquestes respostes? Aquesta qüestió és important perquè la llista de variacions es pot estendre indefinidament afegint una varietat de variacions addicionals tals com el color del recipient, la identitat de l’experimentador, la situació geogràfica, etc. A menys que es puguin eliminar aquestes variacions «supèrflues», el nombre de variacions necessàries per fer una lícita inferència inductiva serà infinitament gran. Sobre quina base, perquè, es considera supèrflua una gran quantitat de variacions? Crec que la resposta està bastant clara. Les variacions que són significatives es distingeixen de les que són supèrflues apel·lant al nostre coneixement teòric de la situació i dels tipus de mecanismes físics operatius. Però admetre això és admetre que la teoria exerceix un paper vital abans de l’observació. L’inductivista ingenu no pot admetre això. No obstant això, insistir en aquest punt conduiria les crítiques de l’inductivisme que he reservat per al següent capítol. Simplement observaré ara que la clàusula de la «àmplia varietat de circumstàncies» en el principi d’inducció planteja a l’inductivisme seriosos problemes.

__________________________________________________

Es pot justificar el principi d’inducció?, en Qué es esa cosa llamada ciencia?, Siglo Veintiuno, Madrid 1982, p. 27-32 .
 
 
 
 
 

Versió en castellà

Alan F. Chalmers: el problema de la inducción


Según el inductivista ingenuo, la ciencia comienza con la observación; la observación proporciona una base segura sobre la que se puede construir el conocimiento científico, y el conocimiento científico se deriva, mediante la inducción de los enunciados observacionales. En este capítulo se criticará la concepción inductivista de la ciencia, poniendo en duda el tercero de estos supuestos. Se pondrá en duda la validez y la justificabilidad del principio de inducción. Más adelante, en el capítulo 3 se recusarán y refutarán los dos primeros supuestos.

Mi versión del principio de inducción dice así: «Si en una gran variedad de condiciones se observa una gran cantidad de A y todos los A observados, sin excepción, poseen la propiedad B, entonces todos los A poseen la propiedad B». Este principio, o algo muy parecido, es el principio básico en el que se basa la ciencia, si se acepta la postura inductivista ingenua. A la vista de esto, una cuestión obvia con la que se enfrenta el inductivista es: «¿Cómo se puede justificar el principio de inducción?». Esto es, si la observación nos proporciona un conjunto seguro de enunciados observacionales como punto de partida (supuesto que tenemos que dar por sentado para el desarrollo de la argumentación de este capitulo), ¿por qué el razonamiento inductivo conduce al conocimiento científico fiable e incluso verdadero? Al inductivista se le abren dos vías de acercamiento al problema para intentar responder a esta cuestión. Podría tratar de justificar el principio apelando a la lógica, recurso que admitimos francamente, o podría intentar justificar el principio apelando a la experiencia, recurso que yace en la base de toda su concepción científica. Examinemos sucesivamente estas dos posibilidades.

Las argumentaciones lógicas válidas se caracterizan por el hecho de que, si la premisa de la argumentación es verdadera, entonces la conclusión debe ser verdadera. Las argumentaciones deductivas poseen ese carácter. El principio de inducción estaría de seguro justificado si las argumentaciones inductivas también lo poseyeran, pero no es así. Las argumentaciones inductivas no son argumentaciones lógicamente válidas. No se da el caso de que, si las premisas de una inferencia inductiva son verdaderas, entonces la conclusión deba ser verdadera. Es posible que la conclusión de una argumentación inductiva sea falsa y que sus premisas sean verdaderas sin que ello suponga una contradicción. Supongamos, por ejemplo, que hasta la fecha haya observado una gran cantidad de cuervos en una amplia variedad de circunstancias y que haya observado que todos ellos han sido negros y, basándome en eso, concluyo: «Todos los cuervos son negros». Esta es una inferencia inductiva perfectamente lícita. Las premisas de esta inferencia son un gran número de enunciados del tipo: «Se observó que el cuervo x era negro en el momento t» y consideramos que todos eran verdaderos. Pero no hay ninguna garantía lógica de que el siguiente cuervo que observe no sea rosa. Si éste fuera el caso, entonces «Todos los cuervos son negros» sería falso. Esto es, la inferencia inductiva inicial, que era lícita en la medida en que satisfacía los criterios especificados por el principio de inducción, habría llevado a una conclusión falsa, a pesar de que todas las premisas de la inferencia fueran verdaderas. No supone ninguna contradicción lógica afirmar que todos los cuervos observados han resultado ser negros y también que no todos los cuervos son negros. La inducción no se puede justificar sobre bases estrictamente lógicas.

Un ejemplo de la cuestión, más interesante aunque bastante truculento, lo constituye la explicación de la historia del pavo inductivista por Bertrand Russell. Este pavo descubrió que, en su primera mañana en la granja avícola, comía a las 9 de la mañana. Sin embargo, siendo como era un buen inductivista, no sacó conclusiones precipitadas. Esperó hasta que recogió gran cantidad de observaciones del hecho de que comía a las 9 de la mañana e hizo estas observaciones en una gran variedad de circunstancias, en miércoles y en jueves, en días fríos y calurosos, en días lluviosos y en días soleados. Cada día añadía un nuevo enunciado observacional a su lista. Por último, su conciencia inductivista se sintió satisfecha y efectuó una inferencia inductiva para concluir: «Siempre como a las 9 de la mañana». Pero, ¡ay! se demostró de manera indudable que esta conclusión era falsa cuando, la víspera de Navidad, en vez de darle la comida, le cortaron el cuello. Una inferencia inductiva con premisas verdaderas ha llevado a una conclusión falsa.

El principio de inducción no se puede justificar simplemente apelando a la lógica. Dado este resultado, parecería que el inductivista, según su propio punto de vista, está ahora obligado a indicar cómo se puede derivar de la experiencia el principio de inducción. ¿Cómo sería una derivación semejante? Probablemente, sería algo así. Se ha observado que la inducción funciona en un gran número de ocasiones. Por ejemplo, las leyes de la óptica, derivadas por inducción de los resultados de los experimentos de laboratorio, se han utilizado en numerosas ocasiones para diseñar instrumentos ópticos y estos instrumentos han funcionado de modo satisfactorio. Asimismo, las leyes del movimiento planetario, derivadas de observaciones de las posiciones de los planetas, etc., se han empleado con éxito para predecir eclipses. Se podría ampliar esta lista con informes de explicaciones y predicciones posibilitadas por leyes y teorías científicas derivadas inductivamente. De este modo, se justifica el principio de inducción.

La anterior justificación de la inducción es completamente inaceptable, como ya demostrara David Hume a mediados del s. XVIII. La argumentación que pretende justificar la inducción es circular ya que emplea el mismo tipo de argumentación inductiva cuya validez se supone que necesita justificación. La forma de la argumentación justificatoria es la siguiente:


El principio de inducción funcionó con éxito en la ocasión x1
El principio de inducción funcionó con éxito en la ocasión x2.

etcétera.
_______________________________________________
El principio de inducción funciona siempre.


Aquí se infiere un enunciado universal que afirma la validez del principio de inducción a partir de cierta cantidad de enunciados singulares que registran aplicaciones con éxito del principio en el pasado. Por lo tanto, la argumentación es inductiva y, no se puede, pues, utilizar para justificar el principio de inducción. No podemos utilizar la inducción para justificar la inducción. Esta dificultad, que va unida a la justificación de la inducción, ha sido denominada tradicionalmente «el problema de la inducción».

Parece, pues, que el inductivista ingenuo impenitente tiene problemas. La exigencia extrema de que todo conocimiento se derive de la experiencia mediante reglas de inducción excluye el principio de inducción, básico para la postura inductivista.

Además de la circularidad que conllevan los intentos de justificar el principio de inducción, el principio, tal y como lo he establecido, adolece de otras desventajas. Estas desventajas proceden de la vaguedad y equivocidad de la exigencia de que se realice un «gran número» de observaciones en una «amplia variedad» de circunstancias.

¿Cuántas observaciones constituyen un gran número? ¿Cuántas veces hay que calentar una barra de metal, diez veces, cien veces, antes de que podamos concluir que siempre se dilata al ser calentada? Sea cual fuere la respuesta a esta cuestión, se pueden presentar ejemplos que hagan dudar de la invariable necesidad de un gran número de observaciones. Para ilustrar esta cuestión, me referiré a la fuerte reacción pública en contra de la guerra nuclear que siguió al lanzamiento de la primera bomba atómica en Hiroshima al final de la segunda guerra mundial. Esta reacción se basaba en la constatación de que las bombas atómicas originan destrucción y muerte por doquier y un enorme sufrimiento humano. Y, no obstante, esta creencia generalizada se basaba en una sola y dramática observación. Del mismo modo, un inductivista muy terco tendría que poner su mano en el fuego muchas veces antes de concluir que el fuego quema. En circunstancias como éstas, la exigencia de un gran número de observaciones parece inapropiada. En otras situaciones la exigencia parece más plausible. Por ejemplo, estaríamos justificadamente poco dispuestos a atribuir poderes sobrenaturales a un adivino basándonos en una sola predicción correcta. Y tampoco sería justificable concluir una conexión causal entre fumar y el cáncer de pulmón basándonos en la evidencia de un solo fumador empedernido que contraiga la enfermedad. Creo que está claro en estos ejemplos que si el principio de inducción ha de ser una guía de lo que se considere una lícita inferencia científica, entonces hay que matizar con cierto cuidado la cláusula del «gran número».

Además, la postura inductivista ingenua se ve amenazada cuando se examina en detalle la exigencia de que se efectúen las observaciones en una amplia variedad de circunstancias. ¿Qué se ha de considerar como variación significativa en las circunstancias? Por ejemplo, cuando se investiga el punto de ebullición del agua ¿es necesario variar la presión, la pureza del agua, el método de calentamiento y el momento del día? La respuesta a las dos primeras sugerencias es «sí» y a las dos segundas «no». Pero, ¿en qué nos basamos para dar estas respuestas? Esta cuestión es importante porque la lista de variaciones se puede extender indefinidamente añadiendo una variedad de variaciones adicionales tales como el color del recipiente, la identidad del experimentador, la situación geográfica, etc. A menos que se puedan eliminar esas variaciones «superfluas», el número de variaciones necesarias para hacer una lícita inferencia inductiva será infinitamente grande. ¿Sobre qué base, pues, se considera superflua una gran cantidad de variaciones? Creo que la respuesta está bastante clara. Las variaciones que son significativas se distinguen de las que son superfluas apelando a nuestro conocimiento teórico de la situación y de los tipos de mecanismos físicos operativos. Pero admitir esto es admitir que la teoría desempeña un papel vital antes de la observación. El inductivista ingenuo no puede admitir eso. Sin embargo, insistir en este punto conduciría a las críticas del inductivismo que he reservado para el siguiente capítulo. Simplemente observaré ahora que la cláusula de la «amplia variedad de circunstancias» en el principio de inducción plantea al inductivismo serios problemas.

__________________________________________________

¿Se puede justificar el principio de inducción?, en ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?, Siglo Veintiuno, Madrid 1982, p. 27-32 .

 

 


 

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.