Capçalera
 FiloXarxa Diccionari enciclopèdic de filosofia: autors, conceptes, textos

Temes  -

El saber filosòfic El coneixement La realitat L'ésser humà L'acció humana La societat

Història -

Filosofia antiga i medieval Filosofia moderna Filosofia contemporània Mapa del web Ajuda i altres Descarregar "font grega"
Cerca continguts al web Pensament: autors, conceptes, textos, obres ...
Loading

J.G. Holland i BF Skinner: els experiments d'Skinner

a) Un colom és privat de menjar durant cert temps.

b) El colom es col·loca en un espai experimental comú, on un mecanisme alimentador, ple de grans, se li presenta ocasionalment durant uns pocs segons.

c) El mecanisme alimentador, o «menjador», produeix un soroll especial i el menjar queda il·luminat mentre està disponible

d) El soroll i la llum, produïts pel menjador, no tenen, al principi, poder per reforçar la conducta.

e) D'altra banda, el menjar reforça qualsevol conducta que la va antecedir. (El menjar és un reforçador incondicionat o primari)

f) Quan el menjador ha funcionat molts cops, el colom respon immediatament davant el soroll i la llum, acostant-se i menjant.

g) Es neteja el menjador deixant-ho buit.

h) Ara el menjador buit només funciona quan l'ocell pica el disc.

i) Encara que el menjador està buit, la taxa de picoteig en el disc augmenta. El so i la llum del menjador, evidentment, s'han convertit en reforçadors condicionats (coneguts de vegades com a reforçadors secundaris).

j) La llum i el so es converteixen en reforçadors condicionats quan són aparellats nombroses vegades amb el menjar.

k) Quan el picoteig sobre el disc continua fent funcionar el menjador buit, la taxa de respostes disminueix.

l) La llum i el so, ara ja no aparellats amb el menjar, perden mitjançant extinció el seu poder reforçant.

_________________________________________

Análisis de la conducta, Trillas, México 1976, p. 82.

 


Versión en castellano.

J.G. Holland y B.F. Skinner: los experimentos de Skinner


a) Una paloma es privada de comida durante cierto tiempo.
b) La paloma se coloca en un espacio experimental común, donde un mecanismo alimentador, lleno de granos, se le presenta ocasionalmente durante unos pocos segundos.
c) El mecanismo alimentador, o «comedero», produce un ruido especial y la comida queda iluminada mientras está disponible
d) El ruido y la luz, producidos por el comedero, no tienen, al principio, poder para reforzar la conducta.
e) Por otro lado, la comida refuerza cualquier conducta que la antecedió. (La comida es un reforzador incondicionado o primario)

f) Cuando el comedero ha funcionado muchas veces, la paloma responde inmediatamente ante el ruido y la luz, acercándose y comiendo.
g) Se limpia el comedero dejándolo vacío.
h) Ahora el comedero vacío sólo funciona cuando el ave pica el disco.
i) Aunque el comedero está vacío, la tasa de picoteo en el disco aumenta. El sonido y la luz del comedero, evidentemente, se han convertido en reforzadores condicionados (conocidos a veces como reforzadores secundarios).

j) La luz y el sonido se convierten en reforzadores condicionados cuando son apareados repetidas veces con la comida.
k) Cuando el picoteo sobre el disco continúa haciendo funcionar el comedero vacío, la tasa de respuestas disminuye.
l) La luz y el sonido, ahora ya no apareados con la comida, pierden mediante extinción su poder reforzante.

_________________________________________
Análisis de la conducta, Trillas, México 1976, p. 82.

Licencia de Creative Commons
Aquesta obra està sota una llicència de Creative Commons.